Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO SKIEROWANA DO RODZICÓW DZIECI NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NIBYLANDIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) RODO zwane też GDPR. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Pan Adam Zjawiony, prowadzący działalność gospodarczą pod nawą Eduward Sp.z o.o.z siedzibą: 42-218 Częstochowa ul. Wodzickiego 68, NIP: 5732927785, REGON: 389509825, KRS 00009112750 będący Prezesem Eduward Sp.z o.o., zlokalizowanego w Częstochowie ul. Wodzickiego 68.
 2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
 3. udać się osobiście w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
 4. telefonicznie pod numerem telefonu 605081528
 5. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zjawiony@szkola-sokrates.pl
 6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, na postawie Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami zawartymi w aktach prawnych wskazanych w pkt. 3 i aktach wykonawczych.
 8. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.nibylandia.net i stronie przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci, po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica (opiekuna prawnego) dziecka. Dane osobowe przechowywane mogą być na stronie przez okres nauki w przedszkolu i do 5 lat po jego zakończeniu lub do dnia cofnięcia zgody i następnie trwale usuwane
 9. W przedszkolu przechowuje się przez okres funkcjonowania przedszkola dokumenty mające wartość historyczną – Kronika Przedszkola w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumenty zawierające dane i wizerunek dziecka potwierdzające osiągnięcia przedszkola i dzieci.
 10. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 11. Wizerunek i dane osobowe dzieci przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 12. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach ruchowych, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 13. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 14. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 16. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Przedszkole przez przepisy prawa, dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz przedszkola, operatorzy pocztowi i kurierzy oraz banki w zakresie realizacji płatności.
 17. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 18. Podanie przez Państwa  danych osobowych w zakresie: imienia nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.